a

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Inspektor Ochrony Danych (IOD)

Gwarantując poszanowanie prywatności osób fizycznych, których dane osobowe przetwarzamy, podmioty z Grupy Kapitałowej tj.: CB Spółka Akcyjna z siedzibą w Chrząstowicach, CB Service sp. z o.o. z siedzibą w Chrząstowicach, CB Production sp. z o.o. z siedzibą w Chrząstowicach, ASGLATEX Ohorn GmbH, Kiosk-Rednet.eu GmbH zwani dalej Współadministratorami wyznaczyli Inspektora Ochrony Danych. Jest to osoba, która sprawuje stały nadzór nad procesem przetwarzania danych osobowych w firmie pod względem jego zgodności z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz pełni funkcję punktu kontaktowego zarówno dla organu nadzorczego, czyli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jak i każdej osoby, której dane osobowe są przetwarzane przez firmę.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych

Z IOD można się kontaktować drogą elektroniczną lub listownie
– adres e-mail: iod@cb.com.pl
– adres pocztowy ustanowiony jako wspólny punkt kontaktowy dla Współadministratorów: CB Spółka Akcyjna ul. Ozimska 2a, 46-053 Chrząstowice, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”