DANE OSOBOWE

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH (IOD)

 

Największą wartością firmy CB S.A. jest zagwarantowanie bezpieczeństwa świadczonych usług, w związku z tym dokładamy wszelkich starań, aby należycie chronić powierzane nam dane osobowe. CB S.A. wdrożyła stabilny system zarządzania ochroną informacji. Wszelkie dane osobowe podane w związku z nawiązaniem współpracy z firmą CB S.A. przetwarzane są zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( dalej: RODO). Gwarantując poszanowanie Państwa prywatności przekazujemy wszystkie informacje dotyczące postępowania z danymi osobowymi.

Zapewniając stały nadzór nad prawidłowością procesu przetwarzania danych osobowych wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. Jest to osoba, z którą można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw przysługujących osobom fizycznym w związku z przetwarzaniem ich danych.

 

 

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

 

Imię i nazwisko: Paulina Najdzińska

z IOD można się kontaktować drogą elektroniczną lub listownie:

  • adres e-mail: iod@cb.com.pl
  • adres pocztowy CB Spółka Akcyjna ul. Ozimska 2a, 46-053 Chrząstowice, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”

Szanujemy prawa wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych i staramy się ułatwiać ich realizację w najwyższym możliwym stopniu. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:

  • Prawo dostępu do swoich danych osobowych;
  • Prawo do sprostowania danych osobowych;
  • Prawo do usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym);
  • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
  • Prawo do przenoszenia danych osobowych.

Wskazujemy, że wymienione uprawnienia nie mają charakteru absolutnego, a zatem w niektórych sytuacjach możemy, zgodnie z prawem, odmówić ich spełnienia.

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, w każdej chwili mogą Państwo zgodę cofnąć — wedle własnego uznania. Wycofanie zgody pozostaje bez z wpływu na legalność przetwarzania danych osobowych przed jej cofnięciem.

Swoje uprawnienia każdy użytkownik może zrealizować poprzez wysłanie maila bezpośrednio do powołanego w Spółce Inspektora Ochrony Danych na adres e-mail: iod@cb.com.pl lub listownie na adres pocztowy: CB S.A. ul. Ozimska 2A, 46-053 Chrząstowice, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”  

Jeżeli uważają Państwo, że Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Prosimy o zapoznanie się z szczegółowymi informacjami dotyczącymi przetwarzania Państwa danych osobowych.

 

ZGŁOSZENIE DO PRACY –  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej zwane RODO informujemy, że:

Administratorem Twoich danych osobowych jest Spółka CB S.A. z siedzibą w Chrząstowicach, przy ul. Ozimskiej 2A, 46-053 Chrząstowice

W sprawach dotyczących rekrutacji możesz kontaktować się telefonicznie: 512-461-466.

Celem przetwarzania Twoich danych osobowych jest tworzenie bazy kandydatów do pracy na stanowiska produkcyjne i biurowe, z możliwością poddania ocenie i przeprowadzenia postepowania rekrutacyjnego.

Twoje dane przetwarzamy na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Udzielona zgoda może zostać odwołana w każdym czasie. Cofnięcie zgody będzie równoznaczne z wykreśleniem z bazy kandydatów bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Odbiorcami danych osobowych będą również podmioty, którym zlecamy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, w tym w szczególności dostawcy aplikacji rekrutacyjnej, podmioty świadczące usługi z zakresu prowadzenia szkoleń, IT, doręczania korespondencji. Podmioty te przetwarzają dane na podstawie zawartej z nami umowy i tylko zgodnie z naszymi poleceniami lub na podstawie przepisów prawa. Ponadto Twoje dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Dane osobowe pozostaną w bazie kandydatów do pracy tak długo, jak długo będziesz zainteresowany/a pracą w naszej firmie tj. do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie lub do czasu uzyskania zatrudnienia, nie dłużej jednak niż przez okres 24 miesięcy.

W przypadku rozpoczęcia procesu rekrutacyjnego z udziałem Twojej kandydatury dane osobowe wskazane w przepisach prawa pracy lub w innych przepisach prawa (m.in.: Twoje imię, nazwisko, doświadczenie zawodowe, wykształcenie) będziemy przetwarzać na podstawie przepisów prawa, w tym w szczególności art. 221 Kodeksu pracy oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych oraz innych pracach związanych z wysiłkiem fizycznym (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).  Podanie danych jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji.

Do wzięcia udziału w rekrutacji wskazane jest załączenie CV, które powinno zawierać dane wskazane w art. 221§1 Kodeksu pracy, w szczególności: identyfikacyjne (imię, nazwisko, data urodzenia); kontaktowe; o wykształceniu (ukończonych szkołach, studiach, szkoleniach, kursach); kwalifikacjach zawodowych (umiejętnościach, doświadczeniu zawodowym); przebiegu dotychczasowego zatrudnienia (poprzednich pracodawcach, zajmowanych stanowiskach oraz obowiązkach zawodowych). Pozostałe dane osobowe (np., wizerunek, zainteresowania) nie są obowiązkowe i ich nie podanie nie ma wpływu na możliwość wpisania do bazy kandydatów i wzięcia udziału w rekrutacji, jednakże ich dobrowolne umieszczenie w dokumentach aplikacyjnych, jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Zgoda na przetwarzanie tychże danych może być w każdym czasie odwołana. Dlatego jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali Twoje dodatkowe dane osobowe, nie umieszczaj ich w swoim zgłoszeniu aplikacyjnym.

W zakresie danych dotyczących numeru telefonu podstawą prawną ich przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO tzn. uzasadniony interes Administratora, gdyż zgodnie z obowiązującą w naszej firmie procedurą rekrutacyjną pierwszy etap selekcji kandydatów odbywa się telefonicznie.

W zakresie danych dotyczących adresu e-mail podstawą prawną ich przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f  RODO tzn. uzasadniony interes Administratora, gdyż adres e-mail jest niezbędny do prawidłowej identyfikacji w elektronicznym systemie rekrutacyjnym.

Dane osobowe zebrane podczas rozmowy kwalifikacyjnej i innych sposobów weryfikacji kompetencji zawodowych, takich jak testy, w tym informacje na temat preferowanego wymiaru czasu pracy, oczekiwań finansowych, umiejętności i predyspozycji zawodowych, będą również przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO tzn. uzasadniony interes Administratora, gdyż są potrzebne aby ocenić, czy jesteś odpowiednią osobą na stanowisko, na które rekrutujemy.

Przysługuje Tobie prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych – na zasadach określonych w art. 15–21 RODO, jak również prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw przysługujących w związku z ich przetwarzaniem możesz się kontaktować mailowo z Inspektorem Ochrony Danych: iod@cb.com.pl lub tradycyjnie na adres: CB S.A. ul. Ozimska 2a, 46-053 Chrząstowice z dopiskiem: „Inspektor Ochrony Danych”.

Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO i nie będą transferowane do państw trzecich.

Jeżeli uważasz, że dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa, przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corotop

Miło nam ogłosić, że od 01.09.2023 funkcjonujemy jako Corotop Spółka Akcyjna.

Wszystkie informacje znajdziecie Państwo na naszej nowej, oficjalnej stronie: www.corotop.com.pl

28 lat jako CB S.A., przed nami wiele kolejnych jako Corotop S.A.

Dziękujemy!