POLITYKA PRYWATNOŚCI

§ 1 INFORMACJE OGÓLNE

1. Współadministratorami danych osobowych są spółki z Grupy Kapitałowej CB tj.: a) CB Spółka Akcyjna z siedzibą w Chrząstowicach ul. Ozimska 2a, 46-053 Chrząstowice, wpisana do krajowego rejestru sądowego pod numerem KRS 0000320862, prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca numer NIP 7541013532 oraz numer REGON 530993551, b) CB Service sp. z o.o. z siedzibą w Chrząstowicach ul. Ozimska 2a, 46-053 Chrząstowice, wpisana do krajowego rejestru sądowego pod numerem KRS 0000443347, prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca numer NIP 9910495612 oraz numer REGON 161500456, c) CB Production sp. z o.o. z siedzibą w Chrząstowicach ul. Ozimska 2a, 46-053 Chrząstowice, wpisana do krajowego rejestru sądowego pod numerem KRS 0000128793, prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca numer NIP 8512796288 oraz numer REGON 812529611, dalej zwani Współadministratorami.
2. Współadministratorzy ustanowili wspólny punkt kontaktowy w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych: Grupa CB – Inspektor Ochrony Danych ul. Ozimska 2a, 46-053 Chrząstowice, adres e-mail: iod@cb.com.pl
3. Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail do powołanego w Grupie Kapitałowej CB Inspektora Ochrony Danych Osobowych: iod@cb.com.pl, dalej zwany IOD.
4. Polityka Prywatności określa zasady oraz warunki przetwarzania przez Współadministratorów: a) danych osobowych użytkowników serwisów tj.: www.corotop.com.pl, www.red.net.pl, www.secco.pl, b) danych osobowych użytkowników Facebooka, a w szczególności danych fanów naszego fanpage’a, c) danych osobowych użytkowników Facebooka, którzy w odpowiedzi na zamieszczone ogłoszenie o pracę są zainteresowani udziałem w procesie rekrutacji, d) danych osobowych zawartych w korespondencji elektronicznej przekazanych za pośrednictwem poczty elektronicznej.
5. Współadministratorzy dokładają najwyższej staranności w celu ochrony prywatności osób, których dane dotyczą. W celu ochrony danych osobowych osób korzystających z serwisu Współadministratorzy zastosowali środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ( dalej: RODO).
6. Dane osobowe podawane w serwisie są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla innych użytkowników za wyjątkiem właściciela konta i Współadministratorów lub uprawnionych przez niego osób.
7. Serwis www.corotop.com.pl, serwis www.secco.pl, serwis www.red.net.pl realizuje funkcje pozyskiwania informacji o osobach korzystających z serwisu i ich zachowaniu poprzez: a) dobrowolnie wprowadzone przez użytkowników informacje w formularzu kontaktowym, b) zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”), c) rejestrowanie logowań i logów na serwerach utrzymywanych przez Współadministratorów.
8. Działanie fanpage’u jest zgodne z wymogami, które są zawarte w regulaminie Facebooka w rozdziale zasady dotyczące danych, umieszczone na stronie www.facebook.com/about/privacy/update. Wszelkie informacje zawarte na Pana/Pani profilu oraz aktywności wynikające z jego użytkowania są bezpośrednio administrowane przez Facebook.
9. Współadministratorzy administrują danymi pochodzącymi z fanpage’a tylko i wyłącznie na potrzebny odpowiedzi na pytania, komentowanie wpisów oraz komunikacji z użytkownikami w ramach prowadzonej przez nas działalności oraz treści przez nas udostępnionych.
10. Współadministratorzy administrują danymi użytkowników Facebook’a, którzy w odpowiedzi na zamieszczone ogłoszenie o pracę są zainteresowani udziałem w procesie rekrutacji tylko i wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz w ramach danych zawartych w CV i/lub liście motywacyjnym przekazanych przez użytkownika Facebook’a. 11. Współadministratorzy administrują danymi osobowymi zawartymi w korespondencji elektronicznej przekazanej za pośrednictwem poczty elektronicznej tylko i wyłącznie na potrzeby odpowiedzi na skierowaną korespondencję oraz komunikacji biznesowej w ramach prowadzonej przez nas działalności.

§ 2 CELE PRZETWARZANIA

1. Współadministratorzy przetwarzają dane osobowe użytkowników serwisu, w celu wynikającym z funkcji formularza tj. w celu i zakresie niezbędnym do kontaktu informacyjnego tj. do przygotowania i udzielenia odpowiedzi na wiadomość za pomocą formularza znajdującego się na stronie. Co oznacza, że dane te są potrzebne w szczególności do: a) udzielenia odpowiedzi na wiadomości przesyłane za pomocą formularza znajdującego się na stronie, b) przesyłania powiadomień e-mail, c) marketingu bezpośredniego produktów i usług Współadministratorów, d) tworzenia rejestrów i ewidencji związanych z RODO, w tym np. rejestru klientów, którzy zgłosili sprzeciw zgodnie z RODO, przetwarzamy takie dane osobowe.
2. Dane osobowe zbierane poprzez komunikację z użytkownikami fanpage’a zostają przetwarzane przez Współadministratorów tylko na potrzeby udzielenia odpowiedzi, jeśli istnieje taka konieczność. Pana/Pani aktywność związana z korzystaniem z naszego fanpage’a nie będzie archiwizowana poza serwisem Facebook.
3. Dane osobowe użytkowników Facebook’a, którzy w odpowiedzi na zamieszczone ogłoszenie o pracę są zainteresowani udziałem w procesie rekrutacji zostają przetwarzane przez Współadministratorów tylko na potrzeby oceny kwalifikacji zawodowych pod kątem stanowiska, na które użytkownik aplikuje (przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego).
4. Dane osobowe zawarte w korespondencji elektronicznej przekazane za pośrednictwem poczty elektronicznej zostają przetwarzane przez Współadministratorów na potrzeby odpowiedzi na skierowaną korespondencję.

§4 ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu przygotowania i/lub udzielenia odpowiedzi na kierowane do Współadministratorów zapytania.
2. W Formularzu kontaktowym niezbędne jest podanie następujących danych: imię, e-mail, kraj, telefon, firmę i treść wiadomości.
3. Poprzez funkcjonowanie fanpage’a Współadministratorzy zbierają i przetwarzają następujące rodzaje danych osobowych: a) identyfikator Facebooka (zazwyczaj zawierający imię i nazwisko, które nie jest przez Współadministratorów w jakikolwiek sposób weryfikowany w celu potwierdzenia prawdziwości danych), b) zdjęcie profilowe (dzięki niemu w niektórych przypadkach Współadministratorzy mogą poznać Pana/Pani wizerunek), c) inne zdjęcia (które również mogą przedstawiać wizerunek) wynikające z relacji fanpage- użytkownik. Umieszczanie zdjęć pod postami jest z Pana/Pani strony dobrowolne, d) treść Pana/Pani komentarzy oraz treść rozmowy prowadzonej przez aplikację Messenger (dzięki niej możemy dowiedzieć się o Pana/Pani adresie e-mail, numerze telefonu oraz opisu, który Pan/Pani zawarliście w związku z okolicznościami kierowanej do Współadministratorów korespondencji),
4. Poprzez umieszczanie ogłoszeń o pracę na portalu Facebooka Współadministratorzy zbierają i przetwarzają dane osobowe zawarte w CV i/lub liście motywacyjnym użytkowników Facebook’a, którzy w odpowiedzi na zamieszczone ogłoszenie o pracę są zainteresowani wzięciem udziału w procesie rekrutacji.
5. Poprzez odpowiedź na skierowaną korespondencję elektroniczną za pomocą poczty elektronicznej Współadministratorzy zbierają i przetwarzają wszelkie dane osobowe zawarte przez kierującego korespondencję w tejże korespondencji.

§ 5 PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA

1. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. W celu udzielenia odpowiedzi na skierowane przez Pana/Panią zapytania za pomocą formularza kontaktowego dane będą przetwarzane na podstawie dobrowolnie udzielonej przez Pana/Panią zgody w chwili wysłania wypełnionego formularza- art. 6 ust. 1 lit. a RODO. W celu realizacji marketingu bezpośredniego podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Współadministratorzy Danych Osobowych realizują swój prawnie uzasadniony interes w tym przypadku interesem Współadministratorów jest informowanie o produktach i usługach podmiotów z Grupy Kapitałowej. W celu tworzenia rejestrów i ewidencji związanych z RODO, w tym np. rejestru klientów, którzy zgłosili sprzeciw zgodnie z RODO, przetwarzamy takie dane osobowe ponieważ po pierwsze, przepisy RODO nakładają na nas określone obowiązki dokumentacyjne dla wykazania zgodności i rozliczalności, po drugie, jeżeli zgłosi Pan/Pani np. sprzeciw wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych do celów marketingowych, musimy wiedzieć, wobec kogo nie stosować marketingu bezpośredniego, ponieważ sobie tego nie życzy. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest po pierwsze, art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez Współadministratorów Danych Osobowych z obowiązków wynikających z prawa; po drugie, art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Współadministratorzy Danych Osobowych realizują swój prawnie uzasadniony interes, w tym przypadku interesem Współadministrtorów jest posiadanie wiedzy na temat osób, które realizują swoje uprawnienia wynikające z RODO. Kierując do nas zapytanie w wiadomości prywatnej i/lub komentując nasze wpisy wyraża Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych z fanpage’a jest wówczas art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane Współadministratorom na podstawie udzielonej zgody. Jeżeli Pan/Pani jako użytkownik fanpage’a wyrazi chęć na skorzystanie z usług Współadministratorów i wyrazi Pan/ Pani chęć zawarcia współpracy i ustalenia jej warunków podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych będzie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. W celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będą przepisy prawa, w tym w szczególności art. 221 kodeksu pracy. Podstawą prawną przetwarzania przez Współadministratorów danych wskazanych w art. 221 kodeksu pracy będzie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Jeśli Pan/Pani w CV i/lub liście motywacyjnym wskaże inne dane osobowe (np. wizerunek, zainteresowania, dane o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO tj. m.in. pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne, światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej) ich podanie jest dobrowolne i nie ma wpływu na możliwość wzięcia udziału w rekrutacji, jednakże ich dobrowolne umieszczenie w dokumentach aplikacyjnych, jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Zgoda na przetwarzanie tychże danych może być w każdym czasie odwołana. Dlatego, jeżeli nie chce Pan/Pani, aby Współadministratorzy przetwarzali te właśnie dane, proszę o nie umieszczanie ich w dokumentach aplikacyjnych. Skierowanie do Współadministratorów korespondencja elektroniczna za pomocą poczty elektronicznej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych przez Pana/Panią w tejże korespondencji (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednak brak zgody może uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na skierowaną do Współadministratorów korespondencję elektroniczną. Jeżeli nie wyraża Pan/Pani zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych prosimy o skierowanie wiadomości elektronicznej nie zawierającej takich danych lub ich zanonimizowanie. Jeżeli wyrazi Pan/Pani chęć zawarcia współpracy i ustalenia jej warunków podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych będzie wówczas art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

§ 6 PRAWO WYCOFANIA ZGODY
1. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, w każdej chwili użytkownik może tę zgodę cofnąć — wedle własnego uznania.
2. Jeżeli użytkownik chciałby cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, to w tym celu wystarczy wysłać maila bezpośrednio do powołanego w Grupie Kapitałowej CB – IOD na adres e-mail: iod@cb.com.pl
3. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywało się na podstawie zgody, jej cofnięcie nie ma wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.

§ 7 ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI I PROFILOWANIE

Współadministratorzy nie dokonują zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym decyzji opartej o profilowanie.

§ 8 ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Dane użytkowników mogą zostać przekazane innym podmiotom z Grupy Kapitałowej tj. ASGLATEX Ohorn GmbH, Kiosk-Rednet.eu GmbH, a także podmiotom z którymi współpracujemy w celu prawidłowego świadczenia usług za pomocą serwisu tj. podmiotom świadczącym usługi z zakresu IT, marketingu oraz operatorowi hostingu. Podmioty te przetwarzają dane na podstawie zawartej z nami umowy i tylko zgodnie z naszymi poleceniami lub na podstawie przepisów prawa.

§ 9 PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH

Współadministratorzy nie przekazują poza Europejski Obszar Gospodarczy danych osobowych użytkowników.

§ 10 CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Czas przetwarzania danych osobowych jest uzależniony od podstawy prawnej stanowiącej legalną przesłankę przetwarzania danych osobowych przez Współadministratorów. Dane nigdy nie są przetwarzane przez okres dłuższy niż to wynika z podstawy prawnej ich przetwarzania.
2. W przypadku, gdy Współadministratorzy przetwarzają dane osobowe na podstawie zgody, okres przetwarzania trwa do momentu wycofania tej zgody przez użytkownika;
3. W przypadku, gdy Współadministratorzy przetwarzają dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych, okres przetwarzania trwa do momentu ustania ww. interesu (np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych) lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą, dalszemu takiemu przetwarzaniu – w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje.
4. W przypadku informacji, które Współadministratorzy posiadają w ramach udostępnionych przez Pana/Panią komentarzy na fanpage’u, będą one dostępne na serwisie do czasu usunięcia ich przez autora. W przypadku treści obraźliwych, wulgarnych i naruszających przepisy prawa Współadministratorzy mogą usunąć komentarze i wpisy w dowolnym czasie.
5. Pana/Pani dane osobowe gromadzone przez Facebook tj. historia wpisów, historia aktywności w aplikacji Messenger, podlega retencji na zasadach określonych regulaminem Facebooka.
6. Dane osobowe użytkowników Facebook’a gromadzone w związku z chęcią wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym będą przetwarzane przez okres trwania procesu rekrutacji na stanowisko tj. przez okres 6 miesięcy.
7. Dane osobowe zawarte w korespondencji elektronicznej przekazane za pośrednictwem poczty elektronicznej będą przetwarzane przez okres trwania komunikacji biznesowej w ramach prowadzonej przez nas działalności, jednakże nie dłużej niż 2 lata.

§ 11 INFORMACJA O PLIKACH COOKIES

1. Serwis www.corotop.com.pl korzysta z plików cookies.
2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne. Dane te stanowią w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwis i przeznaczone są do korzystania z serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3. Pliki Cookies spełniają bardzo wiele funkcji na stronie internetowej, najczęściej przydatnych, które postaramy się opisać poniżej (jeżeli informacje są niewystarczające, prosimy o kontakt z nami na adres mailowy: iod@cb.com.pl.
4. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator hostingowy Administratora.
5. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach: a) zapewnianie bezpieczeństwa — pliki cookies są wykorzystywane w celu uwierzytelniania użytkowników oraz zapobiegania nieupoważnionemu korzystaniu z panelu klienta. Służą zatem do ochrony danych osobowych użytkownika przed dostępem osób nieupoważnionych; b) wpływ na procesy i wydajność korzystania ze strony internetowej — pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby witryna sprawnie działała i aby można było korzystać z funkcji na niej dostępnych, co jest możliwe między innymi dzięki zapamiętywaniu ustawień pomiędzy kolejnymi odwiedzinami na stronie. Dzięki nim można zatem sprawnie poruszać się na stronie internetowej i poszczególnych podstronach; c) stan sesji — w plikach cookies często są zapisywane informacje o tym, jak odwiedzający korzystają ze strony internetowej, np. które podstrony najczęściej wyświetlają. Umożliwiają również identyfikację błędów wyświetlanych na niektórych podstronach. Pliki cookies służące do zapisywania tzw. „stanu sesji” pomagają zatem ulepszać usługi i zwiększać komfort przeglądania stron; d) utrzymanie stanu sesji — jeżeli klient loguje się do swojego panelu, to pliki cookies umożliwiają podtrzymanie sesji. Oznacza to, że po przejściu na inną podstronę nie trzeba każdorazowo podawać ponownie loginu i hasła, co sprzyja komfortowi korzystania ze strony internetowej; e) tworzenie statystyk — pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby przeanalizować, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony internetowej (jak wielu otwiera stronę internetową, jak długo na niej pozostają, które treści wzbudzają największe zainteresowanie etc.). Dzięki temu można stale ulepszać stronę internetową i dostosowywać jej działanie do preferencji użytkowników. W celu śledzenia aktywności i tworzenia statystyk wykorzystujemy narzędzia Google’a, takie jak Google Analytics; oprócz raportowania statystyk użytkowania witryny pikselowy Google Analytics może również służyć, razem z niektórymi opisanymi powyżej plikami cookies, do pomocy w wyświetlaniu użytkownikowi bardziej trafnych treści w usługach Google (np. w wyszukiwarce Google) i w całej sieci;
6. Co ważne, wiele plików cookies ma dla nas charakter zanonimizowany — bez dodatkowych informacji, na ich podstawie nie jesteśmy w stanie zidentyfikować Pana/Pani tożsamości.
7. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www. Szanując autonomię wszystkich osób korzystających ze strony internetowej, czujemy się jednak w obowiązku uprzedzić, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może spowodować dość poważne trudności w korzystaniu ze strony internetowej, np. w postaci konieczności logowania się na każdej podstronie, dłuższego okresu ładowania się strony, ograniczeń w korzystaniu z funkcjonalności, etc.
8. W ramach serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

§ 12 LOGI SERWERA

1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisu oraz w celu zapewnienia możliwie najlepszej obsługi świadczonych usług hostingowych.
2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
a. czas nadejścia zapytania,
b. czas wysłania odpowiedzi,
c. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół http lub https
d. informacje o błędach, które nastąpiły przy realizacji transakcji http lub https
e. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do serwisu nastąpiło przez odnośnik,
f. informacje o przeglądarce użytkownika,
g. informacje o adresie IP.
3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony. 4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

§ 13 UPRAWNIENIA PODMIOTÓW DANYCH

1. Uprzejmie informujemy, że każdy użytkownik serwisu posiada prawo do: a) dostępu do swoich danych osobowych; b) sprostowania danych osobowych; c) usunięcia danych osobowych; d) ograniczenia przetwarzania danych osobowych; e) sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; f) przenoszenia danych osobowych.
2. Szanujemy prawa wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych i staramy się ułatwiać ich realizację w najwyższym możliwym stopniu.
3. Wskazujemy, że wymienione uprawnienia nie mają charakteru absolutnego, a zatem w niektórych sytuacjach możemy zgodnie z prawem odmówić użytkownikom ich spełnienia. Jednakże, jeżeli odmawiamy uwzględnienia żądania, to tylko po wnikliwej analizie i tylko w sytuacji, gdy odmowa uwzględnienia żądania jest konieczna.
4. Odnośnie prawa do wniesienia sprzeciwu wyjaśniamy, że w każdej chwili przysługuje użytkownikowi prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Współadministratorów Danych Osobowych w związku ze szczególną sytuacją użytkownika. Musisz jednak pamiętać, że zgodnie z przepisami możemy odmówić uwzględnienia sprzeciwu, jeżeli wykażemy, że: a) istnieją prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne w stosunku do użytkownika interesów, praw i wolności lub b) istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
5. Ponadto w każdej chwili użytkownik może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych do celów marketingowych. W takiej sytuacji po otrzymaniu sprzeciwu zaprzestaniemy przetwarzania w tym celu.
6. Swoje uprawnienia każdy użytkownik może zrealizować poprzez wysłanie maila bezpośrednio do powołanego w Grupie Kapitałowej CB- IOD na adres e-mail: iod@cb.com.pl.

§ 14 PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI
Jeżeli użytkownik uważa, że jego dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, może wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 15 UWAGI KOŃCOWE
1. Serwis www.cb.com.pl może zawierać odnośniki do innych serwisów internetowych niebędących własnością lub nieadministrowanych przez Współadministratorów. W takim przypadku Współadministrator nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość i dostęp do nich. Wszelkie łącza do innych stron podane są wyłącznie dla wygody serwisu. Współadministrator zaleca, by po przejściu na inne strony, osoba korzystająca zapoznała się z polityką prywatności tam ustanowioną.
2. Pytania lub wątpliwości co do polityki prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych w serwisie można kierować za pośrednictwem poczty elektronicznej bezpośrednio na adres powołanego w Grupie Kapitałowej CB- IOD – adres email: iod@cb.com.pl.
3. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.
4. O wszelkich zmianach wprowadzonych do niniejszej Polityki prywatności użytkownicy zostaną poinformowani poprzez komunikaty umieszczone na serwisach: www.corotop.com.pl, www.secco.pl, www.red.net.pl oraz na tablicach fanpage.
5. Niniejsza Polityka została przyjęta przez spółki CB SA, CB Service sp. z o.o. i CB Production sp. z o.o. i obowiązuje od dnia 06.02.2020 r.

 Inspektor Ochrony Danych (IOD)

Gwarantując poszanowanie prywatności osób fizycznych, których dane osobowe przetwarzamy, spółki z Grupy CB, tj.:

a) CB Spółka Akcyjna z siedzibą w Chrząstowicach
b) CB Service Sp. z o.o. z siedzibą w Chrząstowicach
c) CB Production Sp. z o.o. z siedzibą w Chrząstowicach, dalej zwani Współadministratorami,
wyznaczyli Inspektora Ochrony Danych. Jest to osoba, która sprawuje stały nadzór nad procesem przetwarzania danych osobowych w firmie pod względem jego zgodności z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz pełni funkcję punktu kontaktowego zarówno dla organu nadzorczego, czyli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jak i każdej osoby, której dane osobowe są przetwarzane przez firmę.Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych

Imię i nazwisko: Paulina Najdzińska
Z IOD można się kontaktować drogą elektroniczną lub listownie
– adres e-mail: iod@cb.com.pl
– adres pocztowy ustanowiony jako wspólny punkt kontaktowy dla Współadministratorów: CB Spółka Akcyjna ul. Ozimska 2a, 46-053 Chrząstowice, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”