Ogólne Warunki Sprzedaży
Wersja 4.0
10.08.2023

Ogólne Warunki Sprzedaży CB S.A.

1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (dalej „OWS”) mają zastosowanie do wszelkiej sprzedaży towarów lub usług (dalej „Towar”) przez CB S.A. z siedzibą Chrząstowicach przy ul. Ozimskiej 2A, 46-053 Chrząstowice, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000320862, REGON: 530993551, NIP: 7541013532 (dalej „CB”) na rzecz jej kontrahentów (dalej „Kupujący”) na podstawie zawartych między nimi umów (dalej „umowa”).
 2. Odrzuca się wszelkie warunki zaproponowane przez Kupującego przedstawione w jego akceptacji oferty, zamówienia, ofercie zwrotnej, fakturze lub innym oświadczeniu Kupującego, w tym w szczególności wynikające ze stosowanych przez Kupującego ogólnych warunków umów/zakupu itp.
 3. OWS ma zastosowanie również do wszelkich przyszłych umów stron związanych ze sprzedażą Towarów.

 2. ZAWARCIE UMOWY

 1. Umowa sprzedaży Towaru zostaje zawarta na podstawie, przyjętego i potwierdzonego przez CB zamówienia Kupującego, w tym również stanowiącego przyjęcie oferty CB, złożonego w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 2. Ostateczne warunki umowy określa oferta CB lub potwierdzenie zamówienia Kupującego złożona przez CB.
 3. Kupujący ma prawo wnieść uwagi do warunków oferty CB lub potwierdzenia zamówienia, z zastrzeżeniem, że uczyni to niezwłocznie, nie później niż na następny dzień roboczy do godziny 12:00 od daty otrzymania od CB oferty lub potwierdzenia zamówienia. Brak uwag do oferty CB lub potwierdzenia zamówienia w wyżej wskazanym terminie uważa się za przyjęcie przez Kupującego warunków CB bez uwag.
 4. W przypadku wniesienia przez Kupującego zastrzeżeń, w określonym powyżej terminie, CB uwzględni zastrzeżenia w nowej ofercie lub potwierdzeniu zamówienia lub poinformuje Kupującego o odrzuceniu zastrzeżeń lub braku możliwości zawarcia umowy. Wyłącza się możliwość zawarcia umowy z uwzględnieniem zastrzeżeń Kupującego bez uprzedniej wyraźnej ich akceptacji przez CB. W razie wątpliwości uznaje się, że CB odrzuciło zastrzeżenia a umowa została zawarta na warunkach określonych uprzednio przez CB.

3. DOSTAWY

 1. O ile strony nie postanowią inaczej, dostawy będą realizowane na warunkach incoterms 2010 – Ex Works dla punktu odbioru Towaru określonego w umowie.
 2. Podany w umowie termin realizacji dostawy jest terminem przybliżonym, nie będącym bezpośrednim zobowiązaniem CB. Sprzedający dołoży wszelkich starań w celu realizacji ww. terminu dostaw. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu dostawy lub przeprowadzenia dostaw częściowych w przypadku wystąpienia zdarzeń niezależnych od CB (awarii urządzeń produkcyjnych,  opóźnień w dostawach surowców, zdarzeń pogodowych, strajków, zdarzeń drogowych i innych sytuacji nie wynikających bezpośrednio z winy  CB), przy czym zmiany terminu dostawy bądź zrealizowanie dostaw częściowych, nie traktuje się jako niewykonanie umowy z winy CB i CB nie ponosi odpowiedzialności za straty wynikające pośrednio bądź bezpośrednio z takiego zdarzenia.
 3. Kupujący jest zobowiązany do odbioru Towaru w dniu dostawy lub w terminie określonym w umowie. W przypadku odmowy odebrania towaru lub opóźnienia Kupującego w jego odbiorze, w tym również przy odmowie wydania towaru przez CB ze względu na zaległości płatnicze Kupującego względem CB, CB jest uprawniona do obciążenia Kupującego kosztami magazynowania, ubezpieczenia, specjalnego lub dodatkowego transportu oraz innymi kosztami, które CB poniósł z winy Kupującego.
 4. Po upływie 30 dni od daty dostawy lub terminu jego odbioru określonego w umowie, CB ma prawo do odsprzedaży towaru lub jego zniszczenia lub recyclingu i obciążenia Kupującego odpowiednimi kosztami z tym związanymi. Środki uzyskane przez CB z tytułu sprzedaży Towaru lub jego recyclingu zostaną zaliczone na poczet zobowiązań Kupującego względem Sprzedającego lub odpowiednio zwrócone.
 5. CB zastrzega sobie prawo do dostaw częściowych oraz przed ustalonym terminem dostawy.

4. PŁATNOŚCI

 1. O ile strony nie postanowią inaczej, dostawy będą realizowane na warunkach incoterms 2010 – Ex Works dla punktu odbioru Towaru określonego w umowie.
 2. Podany w umowie termin realizacji dostawy jest terminem przybliżonym, nie będącym bezpośrednim zobowiązaniem CB. Sprzedający dołoży wszelkich starań w celu realizacji ww. terminu dostaw. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu dostawy lub przeprowadzenia dostaw częściowych w przypadku wystąpienia zdarzeń niezależnych od CB (awarii urządzeń produkcyjnych,  opóźnień w dostawach surowców, zdarzeń pogodowych, strajków, zdarzeń drogowych i innych sytuacji nie wynikających bezpośrednio z winy  CB), przy czym zmiany terminu dostawy bądź zrealizowanie dostaw częściowych, nie traktuje się jako niewykonanie umowy z winy CB i CB nie ponosi odpowiedzialności za straty wynikające pośrednio bądź bezpośrednio z takiego zdarzenia.
 3. Kupujący jest zobowiązany do odbioru Towaru w dniu dostawy lub w terminie określonym w umowie. W przypadku odmowy odebrania towaru lub opóźnienia Kupującego w jego odbiorze, w tym również przy odmowie wydania towaru przez CB ze względu na zaległości płatnicze Kupującego względem CB, CB jest uprawniona do obciążenia Kupującego kosztami magazynowania, ubezpieczenia, specjalnego lub dodatkowego transportu oraz innymi kosztami, które CB poniósł z winy Kupującego.
 4. Po upływie 30 dni od daty dostawy lub terminu jego odbioru określonego w umowie, CB ma prawo do odsprzedaży towaru lub jego zniszczenia lub recyclingu i obciążenia Kupującego odpowiednimi kosztami z tym związanymi. Środki uzyskane przez CB z tytułu sprzedaży Towaru lub jego recyclingu zostaną zaliczone na poczet zobowiązań Kupującego względem Sprzedającego lub odpowiednio zwrócone.
 5. CB zastrzega sobie prawo do dostaw częściowych oraz przed ustalonym terminem dostawy.

5. REKLAMACJE

 1. Kupujący jest zobowiązany do zbadania towaru pod względem jakościowym oraz ilościowym w chwili odbioru Towaru. W przypadku braku zgodności Towaru umową, Kupującemu przysługuje prawo zgłoszenia reklamacji. Zgłoszenia należy dokonać w terminie 5 dni od daty odbioru Towaru, pod rygorem utraty uprawnień z tytułu rękojmi.
 2. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub braków Towarów przy dostawie, Kupujący jest zobowiązany do spisania odpowiedniego protokołu na tą okoliczność wraz z przewoźnikiem.
 3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać pełną identyfikację Towaru, w tym numer wskazany na umowie (nr zamówienia lub oferty), ilość Towaru, podstawę reklamacji z jej udokumentowaniem w postaci próbek, opisu, zdjęć. CB ma prawo zażądać od Kupującego dodatkowej dokumentacji lub materiałów w celu oceny zasadności reklamacji, w tym do przeprowadzenie inspekcji Towaru u Kupującego.
 4. Reklamacje należy zgłaszać e-mailem na adres: reklamacja@cb.com.pl,  claims@cb.com.pl lub pisemnie na adres siedziby CB.
 5. CB ma prawo odrzucić reklamację w przypadku niespełnienia powyższych warunków.
 6. CB rozpatrzy reklamacje w terminie 30 dni od daty skutecznego zgłoszenia reklamacji, tj. gdy wszystkie wymagane od Klienta dokumenty zostały dostarczone.
  B rozpatrzy reklamacje w terminie 30 dni od daty uch zgłoszenia.
 7. Kupujący jest uprawniony do złożenia reklamacji dotyczącej wad ukrytych Towaru, wad materiałowych lub innych, których wykrycie nie było możliwe podczas odbioru Towaru, w terminie 6 miesięcy od odbioru Towaru, o ile strony nie ustaliły inaczej w Umowie.
 8. Wielkość roszczenia Kupującego względem CB wynikająca z umowy sprzedaży Towaru nie może przewyższać całkowitej wartości Towaru objętej daną umową. CB nie ponosi odpowiedzialności z utracone korzyści oraz szkody następcze i pośrednie.
 9. Kupujący zwróci na rzecz CB koszty związane z rozpoznaniem niezasadnych reklamacji.

6. SIŁA WYŻSZA

 1. CB nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub opóźnienie w wykonaniu umowy (lub dostawy), będące następstwem okoliczności od niej niezależnych w tym za działania lub zaniechania spowodowane wystąpieniem siły wyższej, przez co należy rozumieć wystąpienie zdarzenia zewnętrznego, na które strony nie mają wpływu i nie mogły go przewidzieć, jak na przykład wypadki losowe, pożary, wojny, katastrofy, epidemie i pandemie, zdarzenia drogowe podczas transportu, zamieszki, klęski żywiołowe, strajki, blokady, spory pracownicze, zdarzenia o charakterze przestępczym, zmiany stanu prawnego, decyzje administracyjne i zarządzenia organów państwowych. Powyższe ma również zastosowania gdy okoliczności jakie wystąpią po stronie dostawców bądź podwykonawców CB. Za działanie siły wyższej uważa się również sytuacje, gdy kluczowi dla wykonania Umowy dostawcy lub podwykonawcy CB, nie będą mogli wykonać swoich zobowiązań wobec CB na skutek ich upadłości lub innego wstrzymania działalności.
 2. Przez działanie siły wyższej rozumie się również epidemię COVID-19, jej następstwa, jak również działania organów administracji Państwowej z tym związane.
 3. W przypadku wystąpienia siły wyżej, terminy wykonania umowy ulegają odpowiedniemu wydłużeniu.
 4. Jeśli ze względu na powyższe, opóźnienie w wykonaniu umowy przekraczać będzie 30 dni, strony podejmą rozmowy w celu ustalenia dalszych warunków i terminów realizacji Umowy. CB zastrzega sobie jednakże prawo do odstąpienia od Umowy (w całości lub w części) w przypadku, gdy jej wykonanie stanie się niemożliwe, znacząco utrudnione lub w ocenie CB ekonomicznie nieuzasadnione.

7. PRAWO I SĄD WŁAŚCIWY

 1. Do umów zastosowanie ma prawo materialne i procesowe Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. W razie wątpliwości za miejsce wykonania Umowy uznaje się siedzibę CB.
 3. Sądem właściwym w rozstrzyganiu sporów powstałych w związku z umowami, jest Sąd Powszechny Rzeczpospolitej Polskiej właściwy dla siedziby CB.

8. ZAKAZ CESJI

Przeniesienie jakichkolwiek praw lub obowiązków wynikających z umowy dopuszczalne jest jedynie po uzyskaniu wcześniejszej, wyraźnej i pisemnej zgody CB, pod rygorem nieważności.

9. DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Kupującego jest spółka CB S.A. z siedzibą w Chrząstowicach. Wszelkie dane osobowe przekazane w związku z realizacją umowy, będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby jej wykonania i w celu realizacji kontaktu.
 2. Kupujący oświadcza, że otrzymał wszelkie niezbędne informacje dotyczące przetwarzania jego danych osobowych, a także przysługujących mu praw oraz wszelkie inne dane wymagane do przekazania na podstawie art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osobowych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 2016.119.1), dalej w skrócie: RODO. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Spółkę CB S.A. znajdują się na stronie internetowej pod adresem: https://www.cb.com.pl/dane-osobowe/ w kafelce Klauzula informacyjna dla Klientów (Nabywców Towarów) i osób wyznaczonych do realizacji umowy.
 3. Strony zgodnie oświadczają, iż w celu prawidłowej realizacji umowy Kupujący będzie przetwarzał dane osobowe pracowników lub współpracowników CB S.A., którzy zostali wyznaczeni do realizacji umowy.
 4. Kupujący oświadcza, iż zobowiązuje się przetwarzać udostępnione mu dane osobowe zgodnie z RODO oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.
 5. Kupujący zobowiązuje się do przekazania w imieniu CB S.A. wszystkim osobom, których dane udostępnia, informacji o których mowa w art. 13 i 14 RODO- zgodnie z przekazaną przez CB S.A. klauzulą informacyjną o której mowa w ust. 2 powyżej.

 

 

 

 

 

 

 

Corotop

Miło nam ogłosić, że od 01.09.2023 funkcjonujemy jako Corotop Spółka Akcyjna.

Wszystkie informacje znajdziecie Państwo na naszej nowej, oficjalnej stronie: www.corotop.com.pl

28 lat jako CB S.A., przed nami wiele kolejnych jako Corotop S.A.

Dziękujemy!