Wzmocnienie działań eksportowych w firmie CB S.A.

Wzmocnienie działań eksportowych w firmie CB S.A.

CB SPÓŁKA AKCYJNA

Realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
„Wzmocnienie działań eksportowych w firmie CB S.A.”
Nr projektu: RPOP.02.04.00-16-0014/19

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

II Oś priorytetowa: Konkurencyjna Gospodarka
Działanie: 2.4 Współpraca gospodarcza i promocja
OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.10.2019 r. – 30.06.2021 r.
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU:  267 347,00 PLN
WARTOŚĆ DOFINANSOWNIA:  187 142,90 PLN


Celem projektu jest  wzrost konkurencyjności firmy poprzez rozwój działalności eksportowej, współpracy gospodarczej oraz promocji firmy na rynkach zbytu niemieckim, szwajcarskim, hiszpańskim, irlandzkim i włoskim, na których Wnioskodawca zaoferuje nowy produkt.

Zaplanowane w projekcie działania ukierunkowane będą na:
 – wsparcie opracowania nowych modeli biznesowych w tym strategii dla działań międzynarodowych, otwieranie nowych kanałów biznesowych, dywersyfikacji geograficznej lub sektorowej (TYP 1);
 – wsparcie współpracy gospodarczej przedsiębiorstw w wymiarze krajowym i międzynarodowym (TYP 2); – promocje przedsiębiorstw, w tym udział w wydarzeniach krajowych i międzynarodowych, m.in. w targach, pokazach technologii, jako część projektu, znajdująca uzasadnienie w strategii rozwoju przedsiębiorstwa lub wprowadzonych nowych modelach biznesowych (TYP 3).

Efektami bezpośrednimi realizacji projektu będzie wsparcie Wnioskodawcy w zakresie internacjonalizacji działalności, doradztwa specjalistycznego, wprowadzenie innowacji organizacyjno-procesowej, wsparcie realizacji przedsięwzięć informacyjno-promocyjnych o charakterze międzynarodowym, oraz zainwestowanie środków własnych.