Rozwój technologii informacyjnych i komunikacyjnych w firmie CB S.A. z siedzibą w Chrząstowicach

Rozwój technologii informacyjnych i komunikacyjnych w firmie CB S.A. z siedzibą w Chrząstowicach

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do zapytania ofertowego
nr 1 /2.1.2/2016 w ramach projektu

“Rozwój technologii informacyjnych i komunikacyjnych w firmie CB S.A. z siedzibą w Chrząstowicach”


realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 02 Konkurencyjna gospodarka, Działanie 2.1. Nowe produkty i usługi w MSP, Poddziałanie 2.1.2. Wsparcie TIK w przedsiębiorstwach

W związku z zakończeniem procedury wyboru najkorzystniejszej oferty zgodnie z zapytaniem ofertowym dotyczącym zakupu infrastruktury technicznej do utrzymania i korzystania z systemu informatycznego B2E oraz zakupu usługi wytworzenia i implementacji systemu informatycznego B2E, informujemy, że zamówienie będzie realizowane przez firmę INSOLUTIONS SPÓŁKA CYWILNA ŁUKASZ KRISTOF, AGNIESZKA KRISTOF, która złożyła najkorzystniejszą ofertę.