Rozwój technologii informacyjnych i komunikacyjnych w firmie GLOBAU

Rozwój technologii informacyjnych i komunikacyjnych w firmie GLOBAU

„GLOBAU” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn.

„Rozwój technologii informacyjnych i komunikacyjnych w firmie GLOBAU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Chrząstowicach.”

Nr projektu: RPOP.02.01.02-16-0040/18

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
II Oś priorytetowa: Konkurencyjna Gospodarka
Działanie: 2.1 Nowe produkty i usługi w MSP
Poddziałanie: 2.1.2 Wsparcie TIK w przedsiębiorstwach
OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.01.2019 r. – 30.06.2020 r.
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 386 635,68 PLN
WARTOŚĆ DOFINANSOWNIA: 141 452,07 PLN

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności poprzez wsparcie i rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych w działalności firmy GLOBAU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.

Realizacja celu odbędzie się dzięki optymalizacji procesów biznesowych firmy poprzez automatyzację procesów logistycznych w gospodarce magazynowej i produkcyjnej. W wyniku realizacji projektu nastąpi
wzrost wykorzystania produktów i usług opartych na TIK w procesach magazynowo – logistyczno – produkcyjnych GLOBAU Sp. z o.o.. W wyniku realizacji projektu przeprowadzony zostanie
proces informatyzacji obejmujący modernizację systemów funkcjonujących w przedsiębiorstwie o innowacyjny Magazynowy System Informatyczny (WMS), dzięki któremu możliwa będzie
integracja i automatyzacja procesów biznesowych zachodzących wewnątrz przedsiębiorstwa.