Prowadzone projekty

...

„GLOBAU” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn.

„Rozwój technologii informacyjnych i komunikacyjnych w firmie GLOBAU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Chrząstowicach.”

Nr projektu: RPOP.02.01.02-16-0040/18

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
II Oś priorytetowa: Konkurencyjna Gospodarka
Działanie: 2.1 Nowe produkty i usługi w MSP
Poddziałanie: 2.1.2 Wsparcie TIK w przedsiębiorstwach
OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.01.2019 r. – 30.06.2020 r.
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 386 635,68 PLN
WARTOŚĆ DOFINANSOWNIA: 141 452,07 PLN

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności poprzez wsparcie i rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych w działalności firmy GLOBAU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.

Realizacja celu odbędzie się dzięki optymalizacji procesów biznesowych firmy poprzez automatyzację procesów logistycznych w gospodarce magazynowej i produkcyjnej. W wyniku realizacji projektu nastąpi
wzrost wykorzystania produktów i usług opartych na TIK w procesach magazynowo – logistyczno – produkcyjnych GLOBAU Sp. z o.o.. W wyniku realizacji projektu przeprowadzony zostanie
proces informatyzacji obejmujący modernizację systemów funkcjonujących w przedsiębiorstwie o innowacyjny Magazynowy System Informatyczny (WMS), dzięki któremu możliwa będzie
integracja i automatyzacja procesów biznesowych zachodzących wewnątrz przedsiębiorstwa.

...

W dniach 4-8 listopada wzięliśmy udział w jubileuszowej edycji targów BATIMAT w Paryżu. Na naszym stoisku eksponowaliśmy wybrany asortyment membran i akcesoriów dachowych, a także systemy aktywnej paroizolacji i siatki z włókna szklanego. Odbywające się od 1959 roku targi BATIMAT są najważniejszym wydarzeniem branży budowlanej we Francji oraz jedną z największych i najbardziej prestiżowych imprez wystawienniczych o takim profilu w Europie i na świecie.   Od lat stanowią cenione miejsce spotkań profesjonalistów oraz prawdziwy festiwal prezentacji innowacji w budownictwie. Podczas tegorocznej jubileuszowej edycji  targów organizatorzy gościli ponad 1700 wystawców oraz ponad 270000 odwiedzających z całego świata.

...

CB SPÓŁKA AKCYJNA

Realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
„Wzmocnienie działań eksportowych w firmie CB S.A.”
Nr projektu: RPOP.02.04.00-16-0014/19

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

II Oś priorytetowa: Konkurencyjna Gospodarka
Działanie: 2.4 Współpraca gospodarcza i promocja
OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.10.2019 r. – 30.06.2021 r.
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU:  267 347,00 PLN
WARTOŚĆ DOFINANSOWNIA:  187 142,90 PLN


Celem projektu jest  wzrost konkurencyjności firmy poprzez rozwój działalności eksportowej, współpracy gospodarczej oraz promocji firmy na rynkach zbytu niemieckim, szwajcarskim, hiszpańskim, irlandzkim i włoskim, na których Wnioskodawca zaoferuje nowy produkt.

Zaplanowane w projekcie działania ukierunkowane będą na:
 – wsparcie opracowania nowych modeli biznesowych w tym strategii dla działań międzynarodowych, otwieranie nowych kanałów biznesowych, dywersyfikacji geograficznej lub sektorowej (TYP 1);
 – wsparcie współpracy gospodarczej przedsiębiorstw w wymiarze krajowym i międzynarodowym (TYP 2); – promocje przedsiębiorstw, w tym udział w wydarzeniach krajowych i międzynarodowych, m.in. w targach, pokazach technologii, jako część projektu, znajdująca uzasadnienie w strategii rozwoju przedsiębiorstwa lub wprowadzonych nowych modelach biznesowych (TYP 3).

Efektami bezpośrednimi realizacji projektu będzie wsparcie Wnioskodawcy w zakresie internacjonalizacji działalności, doradztwa specjalistycznego, wprowadzenie innowacji organizacyjno-procesowej, wsparcie realizacji przedsięwzięć informacyjno-promocyjnych o charakterze międzynarodowym, oraz zainwestowanie środków własnych.

...

CB SPÓŁKA AKCYJNA
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
pn. „Promocja marki produktowej COROTOP firmy CB S.A. na rynkach zagranicznych.

Nr projektu: POIR.03.03.03-16-0007/17
III Oś priorytetowa: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach
Działanie 3.3: Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw
Poddziałanie: 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand
OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.07.2017 r. – 31.12.2019 r.
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 872 331,00 PLN
WARTOŚĆ DOFINANSOWNIA: 416 668,00 PLN

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy CB S.A. poprzez promocję marki produktowej COROTOP na rynkach zagranicznych oraz rozwój działalności eksportowej. Udział firmy w programie promocji branży budowy i wykańczania budowli ma na celu wypromowanie marki COROTOP stanowiącej grupę wielowarstwowych membran dachowych mających szansę stać się mocno rozpoznawalnymi produktami na rynkach zagranicznych.
Rezultatem projektu będzie wzrost rozpoznawalności marki COROTOP na rynkach zagranicznych poprzez nawiązanie kontaktów z potencjalnymi kontrahentami, co w efekcie przełoży się na podpisanie zagranicznych kontraktów handlowych,
wzrost przychodów ze sprzedaży produktów na eksport, w tym wzrost przychodów ze sprzedaży na eksport produktu będącego przedmiotem projektu.

...

“GLOBAU” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn.
“Wzrost konkurencyjności produktów firmy GLOBAU Sp. z o.o. na rynkach zagranicznych”.

II Oś priorytetowa: Konkurencyjna gospodarka
Działanie 2.4: Współpraca gospodarcza i promocja
OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 08.10.2015 r. – 31.03.2017 r.
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 540 000,00 PLN
WARTOŚĆ DOFINANSOWNIA: 349 974,00 PLN

Celem projektu jest wzmocnienie konkurencyjności firmy “Globau” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chrząstowicach w oparciu o rozwój działalności eksportowej, współpracy gospodarczej i promocji na dotychczasowych i nowych rynkach zbytu min. we Francji, Holandii i Norwegii.

Efektem podejmowanych w ramach projektu działań będzie min. zwiększona ekspansja firmy na rynki zagraniczne (podpisanie 12 zagranicznych kontraktów handlowych) oraz wzrost przychodu ze sprzedaży na eksport.

...

ZAPYTANIE OFERTOWE
NR 1/POIR.03.03.03-16-0007/17

W związku z realizacją projektu „Promocja marki produktowej COROTOP firmy CB S.A. na rynkach zagranicznych.” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 -2020,  III Oś Priorytetowa „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”, działanie: 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, poddziałanie 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand,  (dalej: projekt) firma CB S.A. zaprasza do składania ofert dotyczących usługi:
wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego na targach BATIMAT 2017, Paryż, Francja.

...

GLOBAU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
pn. „Przeprowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych w firmie GLOBAU Sp. z o.o. w celu wprowadzenia na rynek innowacyjnych produktów”.

I Oś priorytetowa: Innowacje w gospodarce
Działanie 1.1: Innowacje w przedsiębiorstwach
OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.09.2016 r. – 31.08.2018 r.
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 15 102 000,00 PLN
WARTOŚĆ DOFINANSOWNIA: 8 183 363,00 PLN

Głównym celem projektu jest zwiększenie aktywności B+R przedsiębiorstw poprzez przeprowadzenie badań przemysłowych oraz prac rozwojowych w spółce GLOBAU Sp. z o.o., które doprowadzą do opracowania i wprowadzeniu na rynek innowacyjnych produktów (laminatów) do zastosowania w budownictwie niskoenergetycznym oraz innych branżach przemysłu.

Projekt zakłada realizację trzech zadań:

  1. Zakup wyposażenia dla zaplecza badawczo-rozwojowego,
  2. Badania przemysłowe
  3. Prace rozwojowe.

Rezultatem projektu będzie opracowanie i wdrożenie do produkcji rozwiązań technologicznych w zakresie składu, struktury i właściwości fizykochemicznych surowców oraz sposobu ich łączenia umożliwiających produkcję laminatów o układzie wielowarstwowym z międzyfazą w formie aglomeratu, przy jednoczesnym trwałym połączeniu z warstwami wierzchnimi i zachowaniu elastyczności otrzymanego wielowarstwowego laminatu.

...

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DO
ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1/POIR.03.03.03-16-0007/17

realizowanego w ramach projektu

„Promocja marki produktowej COROTOP firmy CB S.A. na rynkach zagranicznych.”

...

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do zapytania ofertowego
nr 1 /2.1.2/2016 w ramach projektu

“Rozwój technologii informacyjnych i komunikacyjnych w firmie CB S.A. z siedzibą w Chrząstowicach”


realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 02 Konkurencyjna gospodarka, Działanie 2.1. Nowe produkty i usługi w MSP, Poddziałanie 2.1.2. Wsparcie TIK w przedsiębiorstwach

W związku z zakończeniem procedury wyboru najkorzystniejszej oferty zgodnie z zapytaniem ofertowym dotyczącym zakupu infrastruktury technicznej do utrzymania i korzystania z systemu informatycznego B2E oraz zakupu usługi wytworzenia i implementacji systemu informatycznego B2E, informujemy, że zamówienie będzie realizowane przez firmę INSOLUTIONS SPÓŁKA CYWILNA ŁUKASZ KRISTOF, AGNIESZKA KRISTOF, która złożyła najkorzystniejszą ofertę.

...

CB SPÓŁKA AKCYJNA realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
„Rozwój wiodących marek firmy CB S.A. na rynkach zagranicznych”

II Oś priorytetowa: Konkurencyjna gospodarka
Działanie 2.4: Współpraca gospodarcza i promocja
OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 08.10.2015 r. do 30.04.2017 r.
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 500 000,00 PLN
WARTOŚĆ DOFINANSOWNIA: 350 000,00 PLN

Celem projektu jest wzmocnienie konkurencyjności firmy CB S.A. z siedzibą w Chrząstowicach w oparciu o rozwój współpracy gospodarczej i promocji na dotychczasowych i nowych rynkach zbytu oraz na wprowadzeniu produktów i usług znajdujących się w ofercie wnioskodawcy na nowe rynki zagraniczne: Kanady, USA, Brazylii, Korei Płd.

Efektem podejmowanych w ramach projektu działań będzie min. zwiększona ekspansja firmy na rynki zagraniczne (podpisanie 15 zagranicznych kontraktów handlowych) oraz wzrost przychodu ze sprzedaży na eksport.