KLAZULA INFORMACYJNA DO ZGÓD MARKETINGOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej zwane RODO informujemy, iż:

1. Współadministratorami danych osobowych są spółki z Grupy CB:
a) CB Spółka Akcyjna,
b) CB Service Sp. z o.o.,
c) CB Production Sp. z o.o.,

każda z nich ma siedzibę przy ul. Ozimskiej 2a, 46-053 Chrząstowice.

2. Współadministratorzy ustanowili wspólny punkt kontaktowy w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych:

Grupa CB – Inspektor Ochrony Danych

Ozimska 2a, 46-053 Chrząstowice,

adres e-mail: iod@cb.com.pl

3. Spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej CB w ramach umowy o współadministrowaniu zawarły wspólne uzgodnienia, w których ustaliły zakresy swojej odpowiedzialności dotyczące wypełnienia obowiązków wynikających z RODO. Szczegółowa treść uzgodnień znajduje się w siedzibie Współadministratorów.

4. Zapewniając stały nadzór nad prawidłowością procesu przetwarzania danych osobowych Współadministratorzy powołali Inspektora Ochrony Danych. Jest to osoba, z którą może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw przysługujących w związku z ich przetwarzaniem elektronicznie w formie e-mail: iod@cb.com.pl.


5. Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. na podstawie wyrażonej zgody na otrzymywanie informacji handlowych o produktach i usługach. Współadministratorzy mogą informować Pana/Panią za pomocą wybranego środka komunikacji (telefon, e-mail) o swoich produktach i usługach oraz o organizowanych akcjach promocyjnych. Udzielenie zgody na otrzymywanie informacji handlowych nie jest obowiązkowe i nie ma wpływu na możliwość dokonywania zakupów. Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych może być w każdym czasie odwołana. Dlatego jeżeli nie chce Pan/Pani, abyśmy przetwarzali Pana/Pani dane kontaktowe za pomocą formy komunikacji na którą wyraził Pan/Pani zgodę celem przekazywania informacji handlowych, prosimy o kontakt z punktem kontaktowym w sprawach dot. ochrony danych osobowych (zgodnie z pkt. 2 niniejszej klauzuli informacyjnej).


6. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest informowanie o produktach i usługach Współadministratorów, informowania o akcjach promocyjnych (konkursach, programach lojalnościowych, sprzedaży premiowej) realizowanych przez Współadministratorów za pomocą formy komunikacji na którą wyraził Pan/Pani zgodę.


7. Współadministratorzy będą przetwarzali Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w treści udzielonych zgód.


8. Pani/Pana dane osobowe mogą  być  przekazywane  podmiotom  przetwarzającym dane  osobowe,  w  tym  in.  z doręczania korespondencji i przesyłek, IT, prawa oraz innym spółkom z Grupy Kapitałowej, tj. ASGLATEX Ohorn GmbH, Kiosk-Rednet.eu GmbH, przy  czym  takie  podmioty  przetwarzają  dane  na  podstawie  stosownej  umowy powierzenia i  wyłącznie  zgodnie  z  jej  poleceniami.  Dane  mogą  być  także  udostępniane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.


9. Dane nigdy nie są przetwarzane przez okres dłuższy niż to wynika z podstawy prawnej ich przetwarzania. W przypadku, gdy Współadministratorzy przetwarzają dane osobowe na podstawie zgody, okres przetwarzania trwa do momentu wycofania tej zgody. Zgoda może zostać bezpłatnie wycofana w każdym czasie, wystarczy skontaktować się z powołanym przez nas IOD na adres e-mail: iod@cb.com.pl.


10. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych – na zasadach określonych w art. 15 – 21 RODO, jak również prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.


11. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO


12. Współadministratorzy informują, że Pani/Pana dane osobowe nie będą transferowane do państw trzecich.


13. Jeżeli uważa Pan/Pani, że dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa, przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.