KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB REKRUTUJĄCYCH DO PRACY W GRUPIE CB

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej zwane RODO informujemy:

1. Współadministratorami Twoich danych osobowych zawartych w CV i innych dokumentach aplikacyjnych są spółki z Grupy Kapitałowej CB:

a) CB Spółka Akcyjna z siedzibą w Chrząstowicach

b) CB Service Sp. z o.o. z siedzibą w Chrząstowicach
c) CB Production Sp. z o.o. z siedzibą w Chrząstowicach

każda z nich ma siedzibę przy ul. Ozimskiej 2a, 46-053 Chrząstowice.

2. Współadministratorzy ustanowili wspólny punkt kontaktowy w sprawach dotyczących rekrutacji:

CB Spółka Akcyjna, ul. Ozimska 2a, 46-053 Chrząstowice

numer telefonu: 512-461-466

adres e-mail: praca@cb.com.pl

3. Spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej CB w ramach umowy o współadministrowaniu zawarły wspólne uzgodnienia, w których ustaliły zakresy swojej odpowiedzialności dotyczące wypełnienia obowiązków wynikających z RODO. Szczegółowa treść uzgodnień znajduje się w siedzibie Współadministratorów.

4. Odbiorcami danych osobowych będą również podmioty, którym zlecamy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, w tym w szczególności dostawcy aplikacji rekrutacyjnej, podmioty świadczące usługi z zakresu prowadzenia szkoleń, IT, marketingu, doręczania korespondencji oraz innym spółkom z Grupy Kapitałowej, tj. ASGLATEX Ohorn GmbH, Kiosk-Rednet.eu GmbH. Podmioty te przetwarzają dane na podstawie zawartej z nami umowy i tylko zgodnie z naszymi poleceniami lub na podstawie przepisów prawa. Ponadto Twoje dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.


5. Celem przetwarzania Twoich danych osobowych jest ocena kwalifikacji zawodowych pod kątem stanowiska, na które aplikujesz (przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego). Jeśli wyraziłaś/eś zgodę na udział w innych procesach rekrutacyjnych, celem przetwarzania danych jest ocena kwalifikacji zawodowych również pod kątem przyszłych procesów rekrutacyjnych.


6. Dane będą przetwarzane przez okres trwania rekrutacji na powyższe stanowisko tj. przez okres 6 miesięcy, zaś w przypadku zgody na udział w innych rekrutacjach, do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, nie dłużej jednak niż przez okres 24 miesięcy.


7. Dane osobowe wskazane w przepisach prawa pracy lub w innych przepisach prawa (m.in.: Twoje imię, nazwisko, doświadczenie zawodowe, wykształcenie) przetwarzamy na podstawie przepisów prawa, w tym w szczególności art. 22kodeksu pracy i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Do wzięcia udziału w rekrutacji niezbędne jest załączenie CV, które powinno zawierać dane wskazane w art. 221 1 Kodeksu pracy, w szczególności: identyfikacyjne (imię, nazwisko, data urodzenia); kontaktowe; o wykształceniu (ukończonych szkołach, studiach, szkoleniach, kursach); kwalifikacjach zawodowych (umiejętnościach, doświadczeniu zawodowym); przebiegu dotychczasowego zatrudnienia (poprzednich pracodawcach, zajmowanych stanowiskach oraz obowiązkach zawodowych). Pozostałe dane osobowe np., wizerunek, zainteresowania nie są obowiązkowe i ich nie podanie nie ma wpływu na możliwość wzięcia udziału w rekrutacji, jednakże ich dobrowolne umieszczenie w dokumentach aplikacyjnych, jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Zgoda na  przetwarzanie tychże danych może być w każdym czasie odwołana. Dlatego jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali Twoje dodatkowe dane osobowe, nie umieszczaj ich w swoim zgłoszeniu rekrutacyjnym. Jeżeli wyraziłeś/aś odrębną zgody na udział w innych rekrutacjach. Twoje dane na podstawie tejże zgody będą przetwarzane również w kolejnych naborach pracowników (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Udzielona zgoda może zostać odwołana w każdym czasie.

W zakresie danych dotyczących numeru telefonu podstawą prawną ich przetwarzania jest art. 6 lit. f RODO tzn. uzasadniony interes Współadministratorów, gdyż zgodnie z obowiązującą w naszej firmie procedurą rekrutacyjną pierwszy etap selekcji kandydatów odbywa się telefonicznie.

W zakresie danych dotyczących adresu e-mail podstawą prawną ich przetwarzania jest art. 6 lit. f  RODO tzn. uzasadniony interes Współadministratorów, gdyż adres e-mail jest niezbędny do prawidłowej identyfikacji w elektronicznym systemie rekrutacyjnym.


8. Dane osobowe zebrane podczas rozmowy kwalifikacyjnej i innych sposobów weryfikacji kompetencji zawodowych, takich jak testy, w tym informacje na temat preferowanego wymiaru czasu pracy, oczekiwań finansowych, umiejętności i predyspozycji zawodowych, będą również przetwarzane na podstawie art. 6 lit. f RODO tzn. uzasadniony interes Współadministratorów, gdyż są potrzebne aby ocenić, czy jesteś odpowiednią osobą na stanowisko, na które rekrutujemy.


9. Przysługuje Tobie prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych – na zasadach określonych w art. 15 – 21 RODO, jak również prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.


10. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw przysługujących w związku z ich przetwarzaniem możesz się kontaktować mailowo z Inspektorem Ochrony Danych: iod@cb.com.pl


11. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO i nie będą transferowane do państw trzecich.


12. Jeżeli uważasz, że dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa, przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.