KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KONTRAHENTÓW/DOSTAWCÓW I OSÓB WYZNACZONYCH DO WYKONANIA UMOWY

Wchodząc w relacje handlowe z jedną ze spółek Grupy Kapitałowej CB zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej zwane RODO informuję, że:

1. Współadministratorami danych osobowych są spółki z Grupy Kapitałowej CB:
a) CB Spółka Akcyjna,
b)CB Service Sp. z o.o.,
c)CB Production Sp. z o.o.,

każda z nich ma siedzibę przy ul. Ozimskiej 2a, 46-053 Chrząstowice.

2. Współadministratorzy ustanowili wspólny punkt kontaktowy w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych:

Grupa CB – Inspektor Ochrony Danych

Ozimska 2a, 46-053 Chrząstowice

adres e-mail: iod@cb.com.pl

3. Spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej CB w ramach umowy o współadministrowaniu zawarły wspólne uzgodnienia, w których ustaliły zakresy swojej odpowiedzialności dotyczące wypełnienia obowiązków wynikających z RODO. Szczegółowa treść uzgodnień znajduje się w siedzibie Współadministratorów.

4.
Zapewniając stały nadzór nad prawidłowością procesu przetwarzania danych osobowych Współadministratorzy powołali Inspektora Ochrony Danych. Jest to osoba, z którą może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw przysługujących w związku z ich przetwarzaniem elektronicznie w formie e-mail: iod@cb.com.pl

5. Dane osobowe będą przetwarzane w celu i na potrzeby niezbędne do realizacji przedmiotowej Umowy, jak również w celu kontaktu. Dane będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz RODO.


6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia niniejszej umowy. Dane osobowe osób wyznaczonych do realizacji umowy zostały udostępnione przez Kontrahenta/Dostawcę. Udostępnione dane będą przetwarzane wyłącznie w zakresie imię i nazwisko, stanowisko służbowe oraz służbowe dane kontaktowe i w celu realizacji przez tą osobę umowy.


7. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Kontrahenta/Dostawcy jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. W celu dokonania rozliczeń podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z przepisami Ustawy o rachunkowości tj. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Współadministratorze. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych osób wyznaczonych do realizacji umowy stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO tzn. uzasadniony interes Współadministratora danych. Uzasadnionym interesem Współadministratora jest zapewnienie wykonania umowy, w tym w szczególności w zakresie komunikacji w związku z podjętą współpracą z jedną ze spółek Grupy Kapitałowej CB. Podstawą prawną tworzenia analiz wyników prowadzonej przez Współadministratorów działalności na potrzeby wewnętrzne jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Uzasadnionym interesem jest optymalizacja prowadzonej działalności.


8. Dane osobowe mogą zostać udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, jak również odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi z zakresu doręczania korespondencji i przesyłek, IT, prawa.


9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do realizacji umowy oraz po zakończeniu jej trwania, w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Współadministratorze, aż do momentu przedawnienia roszczeń wynikających z tytułu niniejszej umowy.


10. Dane osobowe nie będą transferowane do państw trzecich.


11. W związku z przetwarzaniem danych przysługują następujące prawa: prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych – na zasadach określonych w art. 15 – 21 RODO. Aby skorzystać z przysługujących praw, proszę o kontakt bezpośrednio z nami na dane teleadresowe wskazane w pkt. 2 niniejszego paragrafu.


12. W przypadku uznania, że dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


13. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.